Odia Shayari For Instagram ✂️ Copy This Ideas! ✨

Odia Shayari For Instagram ✂️ Copy This Ideas! ✨

If You Are Searching For Odia Shayari For Instagram Then You Should Follow This Post Till The End Because Here You Will Found Many Odia Shayari For Instagram . You Can Choose The Best Odia Shayari For Instagram From Here And Copy And Paste ✂ ✓ It Into Your Instagram post.

Odia Shayari For Instagram


😍➤ Best Odia Shayari For Instagram :

ଯିଏ କେବେ ନଥିଲା |

ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦାବି କରନ୍ତି।

ଦିଲ୍ରୁବା ଜାଣ ନାହିଁ |

ତୁମେ ମୋଠୁ କଣ ଚାହୁଁଛ..

-Dipti


2)

ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି

ତାଙ୍କୁ ନିଜର କଥା କହିବାକୁ ପଡିଲା |

ପୁରୁଣା ଗଛର ଶାଖା |

ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା ..!

-Santosh


3)


ଦିଲବାର ଚିହ୍ନିତ |

ମୁଁ ଗର୍ବିତ ..

ତୁମର ପ୍ରେମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର |

ମୋର ସବୁବେଳେ ଥିଲା ..

-Supriya


4)


ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋ ଭଳି ଏହିପରି ହଜିଯାଅ |

ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ଥାଅ ..

-Dipti


5)


ପ୍ରେମର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ |

ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ..

ତାଙ୍କ ପରି ସରଳ ଯୁବକମାନେ |

ମୁଁ କ .ଣସି ସ୍ଥାନରେ ଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ..

-Santosh


6)


ମୋ ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ କେବଳ |

ତାଙ୍କ ଚେହେରା କଞ୍ଚା।

ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସବୁବେଳେ |

କେବଳ ତାହା କହିଲି ..

-Supriya


7)


ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ

ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ..

ସର୍ବଦା ତୁମର ଇଚ୍ଛା |

ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ..

-Dipti


8)


ମୁଁ କିପରି କହିବି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛ ..

ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ତୁମେ ..!

-Santosh9)


ଦେଖିବା ପରେ ହୃଦୟ କହିଲା |

ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ ..

ମୋର ହୃଦୟରେ

ସେବେଠାରୁ ଏହା ଚାରିଆଡେ ଥିଲା ..

-Supriya


10)


ପ୍ରେମରେ ଏହି ଜୀବନ |

ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଲାମ କଲି ..

ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା

ମୁଁ ତୁମର ନାମ କଲି ..

-Dipti


11)


ସର୍ବଦା ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ |

ମିଛ କହିବା ..

ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ |

ଚେହେରାକୁ ଭଲ ପାଅ ..!

-Santosh


12)


ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର ଗର୍ବ |

ବୋଧହୁଏ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ |

-Supriya


13)


ତୁମର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ

ତୁମେ ଦୁ ଖକୁ ନିଜେ କାହିଁକି ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ?

ତୁମର ନୀରବତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସର୍ବଦା |

ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି କୁହ ନାହିଁ

-Dipti14)


ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ

ଯଦିଓ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ..

ମୁଁ ଏହି ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି |

ରୀତିନୀତିଠାରୁ ବଡ଼ ..

-Santosh


15)


ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ |

ତୁମେ ହିଁ ରଖ |

ପ୍ରେମରେ ମୋର ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ |

ତୁମେ ହିଁ ବୁ ବ |

-Supriya


😍➤ Final Word 

Let us know in the comments if you already knew about them or if any was a surprise for you 👍 . 

Related Posts

Post a Comment